Lån og stipend

Praktisk informasjon for elever ved norske videregående skoler i Spania – gitt av Statens lånekasse for Utdanning:

Lån og stipend for elever i videregående skole

(Vi har stilt noen spørsmål til Lånekassa de besvarer her)

Det gis bare unntaksvis støtte til videregående utdanning i utlandet
Det er fortsatt slik at deres elever må dokumentere å komme inn under en av unntaksbestemmelsene i § 34-7 a) for å ha rett til støtte fra Lånekassen. Dersom det skal gjøres unntak på grunn av sykdom må dette være dokumentert med legeerklæring i henhold til forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. Det innebærer at det må foreligge en klar medisinsk begrunnelse som objektivt redegjør for at sykdommen påvirkes i gunstig retning av å bo i land med annet klima enn i Norge. Elever som har flyttet til Spania på grunn av behov for et miljøskifte er ikke omfattet av unntaksbestemmelsene. Og det er fortsatt slik at eleven må ha såkalt ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1 i Norge.

Den 20.10.2017 fikk vi følgende melding om praksisendring fra Statens lånekasse. Informasjonen ble bekreftet riktig fra Lånekassa i oktober 2020:

«Vi vil informere dere om en praksisendring som kan ha betydning for noen av deres elever i videregående utdanning.

Det gjelder unntaksbestemmelsen i § 33-6 a) i forskriften om tildeling av utdanningsstøtte som dere finner på www.lanekassen.no/forskrifter. Lånekassen kan bare unntaksvis gi støtte til utdanning på nivå med norsk videregående utdanning utenfor Norden, og det kan blant annet gjøres unntak for søkere som er bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom.

Fram til nå har Lånekassens praksis vært at sykdommen måtte påvirkes i gunstig retning av å bo i land med et annet klima enn Norge for å komme inn under unntaksbestemmelsen i § 33-6 a) i forskriften. Dette går vi nå bort fra, noe som betyr at noen flere søkere kan ha rett til støtte. Det må fortsatt bekreftes av lege at søkeren har en sykdom og at det er årsaken til at søkeren er bosatt i utlandet.

Vi starter nå arbeidet med å gjennomgå søknader vi har mottatt for 2017-2018 som ikke er innvilget på bakgrunn av tidligere praksis.

Elever bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom som ikke har søkt om støtte fordi sykdommen ikke nødvendigvis påvirkes gunstig av klimaet, kan likevel ha rett til støtte. Søknadsfristen er 15.11.2017 for høsten 2017, og vi håper dere kan hjelpe oss med å nå ut til elevene dette kan være aktuelt for slik at de rekker søknadsfristen.«

Det henvises til: § 33-6. Videregående opplæring og fagskoleutdanning

Det gis ikke støtte til utdanning utenfor Norden som er på nivå med videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge. Støtte gis likevel
a)til vanlig videregående opplæring, når
1) søkeren er bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom, eller
2) en av foreldrene eller ektefellen til søkeren har et tidsbegrenset opphold i utlandet eller er bosatt i utlandet på grunn av sykdom.
Det er et vilkår at søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1.
b)til yrkesfaglig opplæring og fagskoleutdanning når utdanning innenfor tilsvarende fagområde enten ikke finnes i Norge eller regnes som ett av de små verneverdige fagene i Norge i liste publisert av Utdanningsdirektoratet. Opplæringen må ha offentlig godkjenning i studielandet eller bli anbefalt av norsk faginstans.
c)til elever som har fått opptak ved United World College gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
d)til elever som har fått opptak gjennom Institut franais ved Den franske ambassaden eller Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) til utdanning ved utvalgte læresteder i Frankrike, som tilsvarer studiespesialisering i videregående skole
e)til elever som har fått opptak gjennom Institut franais ved Den franske ambassaden til yrkesfaglig utdanning ved utvalgte skoler.

Vilkår om statsborgerskap og tilknytning til Norge

Jeg kan ikke huske at dette har vært et tema for deres elever, men vil likevel nevne det. Man må som hovedregel være norsk statsborger for å ha rett til støtte fra Lånekassen. Det kan gjøres unntak for søkere som er eller har en relasjon til en EØS-arbeidstaker i Norge (§§ 32-2 og 32-3), jeg går ikke inn på de bestemte unntakene her, dette må sjekkes grundig for de det er relevant for. Alle søkere må ha en tilknytning til Norge (§ 32-5) for å ha rett til støtte fra Lånekassen til utdanning i utlandet. De fleste oppfyller dette ved at de har bodd i Norge i minst to av de siste fem årene, eller har gått på skole i Norge i minst tre år, men det finnes flere måter å oppfylle vilkåret på.

Ny ordning for behovsprøving av grunnstipend fra og med 2015-2016
I fjor ble behovsprøving av grunnstipend endret slik at vi nå behovsprøver mot begge søkerens foreldres (forsørgernes) samlede inntekt i stedet for å bruke inntekten til den forelder og eventuelle steforelder eleven bor sammen med slik vi gjorde tidligere. Vi må derfor ha inntektopplysninger fra begge søkerens foreldre før vi kan ta stilling til retten til grunnstipend, selv om søkeren ikke har kontakt med begge foreldrene.

Lån til skolepenger
Elever med rett til støtte fra Lånekassen, kan få lån til dekning av skolepenger på inntil kroner 25 728 for 2016-2017 (§ 23-3), men de har ikke rett til stipend til dekning av skolepenger (§ 43-1) fordi dere mottar statstilskudd fra Norge (§ 43-2).

Søknadsprosessen
Sammen med nettsøknad (som blir tilgjengelig i mai/juni) skal det sendes inn:
·         Opptaksvis fra skolen som viser studiebelastning (fulltid) og klassetrinn
·         Dokumentasjon som viser en årsak som unntaksvis gir rett til støtte til videregående i utlandet
·         Hvis søkeren vil ha lån til å betale skolepenger, må det sendes inn bekreftelse fra lærestedet på hva søkeren betaler

Får du lån og stipend til høyere utdanning når du flytter tilbake til Norge etter å ha bodd mange år i Spania ?

Hvis de flytter tilbake og studerer i Norge stilles det ikke krav til botid. Hvis de derimot ønsker å studere i utlandet, kan det hende de ikke har rett til støtte fra Lånekassen fordi det stilles strengere krav til slike søkere. To års karantene forstår jeg heller ikke, men har en mistanke. Tilknytningskravet til Norge kan oppfylles ved å ha bodd i Norge i minst to år sammenhengende i løpet av de siste fem årene – og for noen oppfattes det kanskje som en karantene? Jeg tror ikke meningen med regelen var at man skulle være to år i «karantene» for så å flytte ut av Norge igjen, men det har kanskje vært slik enkelte har løst denne situasjonen.

For et par år siden kom det en endring i tilknytningsreglene, du finner de gjeldende reglene her. De gjelder altså ikke ved ordinær utdanning i Norge.

Vennlig hilsen

Gry Syrstad
rådgiver
Statens lånekasse for utdanning