Hvordan er skolen organisert? | Den norske skole Costa Blanca

Hvordan er skolen organisert?

En norsk skole som er plassert i Spania

Den norske skole Costa Blanca er en norsk skole beliggende i Spania.

Skolen drives etter norske regler og lovverk, der Privatskoleloven er en av de viktigste. Vi er godkjent av norske myndigheter som en privat skole og mottar statsstøtte fra Norge.

Så lenge vi følger lovverket betyr det at elever ved skolen får dekket 85% av kostnadene ved skolegangen. Noe som igjen betyr at skolepengene de foresatte må betale er relativt små, om man sammenligner med andre internasjonale skoler i området.

Krav i Privatskolelova

Privatskoleloven stiller en rekke krav til skolene for at departementet skal kunne godkjenne dem, og opprettholde godkjenningen.

1. Eierskap:

Skolen må ha et styre. Dette styret må bestå av de som eier skolen. De som eier Den norske skole Costa Blanca er «Fundation Noruega Costa Blanca» som er en stiftelse som er registrert i Spania. Leder av stiftelsen er Ellen Watkinson. Stiftelsen er ansvarlig for eierskapet (økonomisk og rettslig) og ansvarlig for at norske lover og regler blir fulgt.
Før 2005 var det tillatt med foreldredrevne skoler, nå er det strenge juridiske krav til hvem som skal eie og drive en skole.

​Fire til fem ganger i året er det styremøter der saker som blir tatt opp er nøye utformet av norske myndigheter i Privatskoleloven:

Styret skal:

a) sjå til at elevar i opplæringspliktig alder som blir tekne inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn,
b) fastsetje storleiken på skolepengane,
c) vedta budsjett og rekneskap for skolen,
d) fastsetje inntaks- og ordensreglement for skolen,
e) fremje saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd,
f) ha ansvar for at skolen har ei forsvarleg økonomi- og rekneskapsforvaltning,
g) sjå til at offentlege tilskot og skolepengar kjem elevane til gode,
h) sjå til at offentlege krav og føresetnader for verksemda blir oppfylte.
i) sørgje for å ha rett og nødvendig kompetanse i verksemda. Styret skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver ved skolen høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.
j) tilsetje dagleg leiar.
k) drøfte den årlege rapporten om tilstanden i skolen.

 

2. Organisering og styremøter:

Privatskoleloven stiller krav om at vi har et elevråd for elever fra 5. trinn og til og med den videregående skolen. Disse skal være representert med en representant ved møter i skolens styre. Ved DnsCB møter en representant for grunnskolen og en representant for den videregående skole ved styremøter.

Grunnskolen skal også ha et foreldreråd. Der er alle foreldre til elever i grunnskolen medlemmer. Foreldrerådet velger et styre/arbeidsutvalg, FAU, som også har en representant ved styremøter.

Representanter for de ansatte er også representert på styremøtene, i tillegg møter skolens ledelse.

De som har anledning til å møte på styremøtene og som ikke er medlemmer av stiftelsesstyret har talerett men ikke stemmerett.

3. Andre krav:

Det er også en rekke andre krav til privatskoler som ligger i Norge og i andre land. Bl.a.:

  • opplysningplikt til barnevernet ved bekymring. For vår skole gjelder det primært spansk barnevern. Nå har Norge og Spania inngått et samarbeide slik at spanske myndigheter også kan varsle norsk barnevern
  • «Dersom ein elev i grunnskolen utan å ha rett til det har fråvær frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust.» Vår skole melder ifra til spanske myndigheter om elever som har sluttet ved skolen og som ikke lengre går på skolen. I Spania er det ikke tillatt med hjemmeundervisning.
  • vi må ha tilbud om leksehjelp. Dette er et tilbud og ikke en plikt for elevene.
  • passe på at vi har kvalifiserte lærere

Og flere andre krav som altså Privatskoleloven og Forskrift til privatskoleloven gir lovgrunnlag for.