Inntaksreglement grunnskolen

Inntaksreglement grunnskolen – DnsCB

(Vedtatt av skolens styre 28.11.22)

1. Den norske skole Costa Blanca er godkjent for 204 elever i grunnskolen og 105 elever på videregående  trinn. Den er åpen for alle som fyller vilkår for inntak i
tilsvarende norsk offentlig skole under forutsetning av at eleven har norsk pass, Jf: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Norske skoler i utlandet kan likevel ta inn svenske statsborgere dersom det ikke finne svenske skoler i nærheten. Svenske søkere må ha godkjenning fra «Skolverket» i Sverige før søknaden kan behandles.

2. For å bli tatt opp som elev ved skolen kreves det at elev/foresatte betaler innmeldingsavgift som tilsvarer skolepenger for 2 måneder. Avgiften betales ved tildeling av skoleplass og senest innen 14 dager. Innmeldingsavgiften regnes som en bekreftelse på mottatt skoleplass, og avregnes mot siste 2 måneder eleven er ved skolen. Slutter eleven tidligere enn det som går frem av kontrakten betales ikke avgiften tilbake. Hvis beløpet ikke betales innen fristen mister eleven retten til skoleplass kommende skoleår.

3. Det forutsettes at søknadsskjema og inntakskontrakt er fullstendig utfylt og nødvendig vedlegg må være med (kopi av pass og evt. kopi av kompetansebevis for elever i ungdomsskolen).

4. Inntaket er et enkeltvedtak. Elever som ikke blir tildelt skoleplass har klagerett i samsvar med  forvaltningsloven. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen sendes skolen.

Søknadskriterier:

• Søknadsfristen for nåværende elever er 1. februar samme kalenderår som skoleåret starter. Søknadsfrist for nye søkere er 1. mars. Siste søknadsfrist for
grunnskolen er 1. september.

• Etter førsteinntaket blir elever tatt opp fortløpende frem til 1. september så lenge det er ledige skoleplasser. Elever får skoleplass i den rekkefølge de blir påmeldt. Siste oppstartsdato er 30.09.

• Dersom det blir ansatt nytt personale i løpet av skoleåret, får deres barn tilbud om skoleplass dersom det er ledige plasser.

Inntaksrutiner:

• Inntaksmøter i forbindelse med førsteinntaket holdes i løpet av mars måned.

• Inntaket blir behandlet av en inntakskomite bestående av rektor, viserektor og skolesekretær.

• Etter førsteinntaket avholdes inntaksmøter hver uke fram til første uke i september.

Prioriteringer:

Ved oversøkning under førsteinntaket i mars tildeles skoleplass etter følgende kriterier.

1. Nåværende elever ved skolen
2. Barn til ansatte
3. Søsken til nåværende elever
4. Helårselever går foran kortidselever (et semester)
5. Elever som søker skoleplass for under et semester tas ikke opp

Generelle regler:
Oppstart høsttermin er 1. skoledag for alle skoleslag.
Elever på videregående skole som har anledning til å starte etter jul, har oppstart 1. skoledag etter nyttår.
Dersom man av spesielle årsaker ikke kan møte til disse datoene, må man ta kontakt med skolen. Elever som ikke møter til disse datoene uten å ha vært i kontakt med skolen, vil automatisk miste skoleplassen.
Skolen vil ha inntaksstopp etter 1. oktober i grunnskolen, og i videregående andre termin, første skoledag etter nyttår. Rett til endelig plass på skolen ved skolestart betinger at eventuelle tidligere økonomiske mellomværender med skolen er oppgjort og elevavgift for påfølgende høst er innbetalt.

Vedtatt i skolestyret 28.11.22