Inntaksreglement grunnskolen – DnsCB

(Vedtatt av skolens styre 25.11.21)

​Kriterier:

A) Skolen har hele landet (Norge og norske barn og unge i Spania) som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkår for inntak i tilsvarende offentlig skole i Norge, og som er norske eller svenske statsborgere. (Med de unntak forskrift til Friskolelova § 11-1 og § 11-2 gir m.h.t. voksne søkere).
B) Skolen tar ikke inn elever som søker om skoleplass mindre enn et semester. Det betyr fra skolestart og frem til juleferien.
    Søknadsfristen er 1. februar samme kalenderår som skoleåret starter. Siste søknadsfrist for grunnskolen er 1. september.
C) Etter førsteinntaket blir elever tatt opp fortløpende fram til 1. september så lenge det er ledige skoleplasser. Elever får skoleplass i den rekkefølge de blir påmeldt. Absolutt siste oppstartdato for elever gjeldende skoleår er 1.oktober.
D) Dersom det blir ansatt nytt personale i løpet av skoleåret, får deres barn tilbud om skoleplass dersom det er ledige plasser.

Inntaksrutiner:

A) Inntaksmøter i forbindelse med førsteinntaket holdes i løpet av februar måned.
B) Inntaket blir behandlet av en inntakskomite bestående av rektor, viserektor og skolesekretær.
C) Etter førsteinntaket avholdes inntaksmøter hver uke fram til første uka i september.

Prioriteringer:
Ved oversøkning under førsteinntaket i februar, tildeles skoleplass etter følgende prioriteringer:

A) Nåværende elever ved skolen
B) Barn til ansatte
C) Søsken til nåværende elever
D) Helårselever går foran korttidselever
E) Andre søkere som fyller vilkår for inntak prioriteres etter søknadsdato.  De som har søkt tidligst, får tilbud om skoleplass først.

Elever som søker om skoleplass på under 14 skoledager, eller som er elever ved andre skoler, tas ikke opp.

Formelle betingelser:

A) Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og underskrevet, og nødvendige vedlegg må være med. (Kopi av pass og evt. kopi av kompetansebevis for elever i ungdomsskolen).
B) Kontrakt mellom søker og skolen må være underskrevet av begge parter før skoleplass tildeles.
C) Svenske søkere må ha godkjenning fra «Skolverket» i Sverige før søknaden kan behandles.

Inntaket er et enkeltvedtak. Elever som ikke blir tildelt skoleplass har klagerett i samsvar med forvaltningsloven. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen sendes skolen.