Programfag Stud

Valg av programfag – studiespesialisering

Innen alle programområder har vi to typer fag: Fellesfag som alle programområdene har, for eksempel matematikk, norsk og engelsk og Programfag som er spesielle for hvert enkelt programområde. Fagvalget dreier seg om å velge programfag du har interesse for samtidig som du må passe på å fylle kravene til sammensetning og timetall slik at du får et godkjent vitnemål etter 3 år. Fellesfagene må du ha, men må velge modul innen matematikk (T eller P) og hvilket fremmedspråk du vil ta (spansk).
For alle valg gjelder at dersom det er få elever som velger faget skal det svært gode grunner til at faget stater opp på grunn av ressursknapphet.

Fellesfag

Fremmedspråk – hovedregel

Har du hatt nivå 1 i ungdomskolen, kan du fortsette med samme språk på nivå 2 her, eller skifte til nytt språk og begynne på nivå 1.
Har du ikke hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet skal du starte på nivå 1. Da må du også ha språk på vg3 (5timer), og timer til valg av programfag reduseres tilsvarende (F-12-2006/B).

Matematikk

Alle må ha min 3 timer matematikk på vg2. Det vil være mulig å bytte mellom T og P etter vg1.
De som velger 5-timers programfag matematikk må velge et annet 5-timers fag innen realfag innen eget programområde.

Programfag

Du velger først programområde. For Studiespesialiserende kan du ved DNSCB bare velge programområde for Samfunnsfag, økonomi og språk.

Innen valgt programområde må du velge min 10 timer programfag på vg2. Av valgte fag må du fortsette på vg3 med to 5-timersfag, dvs min 10 timer også på vg3 innen eget programområde.

Du har 5 timer valgfrie programfag på vg2 og på vg3. Disse timene kan du ta innen ditt eget programområde, eller du kan velge fag innen et annet programområde på SF.

NB! En elev som i tillegg til nivå 2 i et fremmedspråk velger Fremmedspråk 3 i samme språket, får godkjent dette som et av de to fagene innen sitt programområde.

Når du kommer til andre året (Vg2) må du velge et programområde. Ved DNSCB videregående skole har du ett valg innenfor studiespesialisering:

  • programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Som elev i programområdene for språk, samfunnsfag og økonomi skal du i løpet av tre år ha minst 90 timer. Det mest praktiske er å ha 30 timer per år:

Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3  
Naturfag 5    
Engelsk 5    
Fremmedspråk 4 4  
Samfunnsfag 3    
Geografi 2    
Historie   2 2
Kroppsøving 2 2 2
Religion og etikk     3
Sum fellesfag 30 15 15
Programfag til valg   15 15
Samlet timetall 30 30 30

Dette betyr at du skal velge minimum 15 timer programfag i 2. klasse og 3. klasse, til sammen 30 timer.

Minst 20 av de 30 timene beskrevet over skal brukes til programfag innfor eget område.

Du skal ha to ulike programfag á 10 timer over to år (5 timer hvert år per fag). De ulike fagene finner du i tabellene under. Spesielle regler for matematikk og fremmedspråk er beskrevet nedenfor.

Du trenger ikke velge alle timene fra ditt programområde. Du kan velge et visst antall timer fra de andre programrådene innenfor studiespesialisering.

Matematikk som fellesfag og programfag

Dersom du velger programfag i matematikk (S1) i Vg2 slipper du å fortsette med matematikk 2P eller 2T. I stedet må du velge et annet realfag eller et annet fag fra eget programområde. Enten et realfag på 3 timer eller et på 5 timer. Det eneste faget på 3 timer DNSCB tilbyr er Geofag X. Dette blir ikke satt i gang hvert år.

DNSCB
2022/2023

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over de programfagene som DNSCB ønsker å legge ut til valg foran skoleåret 2022/2023. Det er en forutsetning at minst 5 velger faget for at det skal bli startet opp. Mer informasjon om fagene får du ved å klikke på lenkene under – da kommer du til læreplanen.

PROGRAMFAG NVB-KODE Vg2 Vg3
Programområde Samfunnsfag, økonomi og språk:      
Historie og filosofi 2 ​SAM3043 X
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 X X
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 X
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 X X
Sosialkunnskap SAM3016   X
Engelsk 1 SPR3029 X X

Engelsk 2

Psykologi 1

SPR3010   X

Psykologi 2

SAM3037

SAM3038

X

X

X

Spansk:

     
Fremmedspråk nivå1 Språk: Spansk        PSP5049   X
Fremmedspråk nivå3  Språk: Spansk PSP5053   X
Programområde Realfag:      
Matematikk S1 (matematikk for samfunnsfag) REA3026 X X
Matematikk S2 (matematikk for samfunnsfag) REA3028   X