Innsyn i elevmapper

​Innsyn i elevmapper ved DnsCB

Krav om innsyn i elevmapper behandles etter reglene om partsinnsyn i forvaltningslovens §§18-20, samt etter innsynsbestemmelsene i personopplysningslovens § 18.

Eleven har som hovedregel rett til fullt innsyn i sin elevmappe, det samme gjelder foresatte. Hvis en elev selv ber om innsyn uten at foresatte er involvert eller eksplisitt ber om at foresatte ikke får innsyn, bør foresatte varsles om dette. DnsCB legger til grunn at foreldreretten står sterkt i slike saker, og derfor bør foresatte i slike tilfeller varsles. Tidligere elever som har nådd myndighetsalder utøver innsynsretten fullt ut på egne vegne. På anmodning kan partene i en innsynssak få tilsendt kopi av de saksdokumentene som de har krav på innsyn i.

Dokumenter som er utarbeidet for interne saksforberedelse kan unntas fra innsyn. I helt spesielle saker kan kommunen også vurdere unntak fra innsynsbestemmelsene med hjemmel i forvaltnings-lovens § 19b:

”Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han ikke krav på å gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre.”

En slik unntakshjemmel kan f.eks. vurderes i forbindelse med en eventuell straffesak, der krav om innsyn i en sak eller et dokument kan ødelegge politietterforskning. Dette er imidlertid en meget snever unntaksbestemmelse, og det anbefales derfor at den enkelte skole kontakter advokat i slike saker. Selv om innsyn i utgangspunktet kan nektes i henhold til unntaksbestemmelsene, skal det foretas en vurdering av om opplysninger allikevel kan gis, jf. offentleglovas prinsipp om ”meirinnsyn”.

For å vurdere krav om innsyn skal skolen motta skriftlig henvendelse om dette, samt at svar fra skolen skal gis skriftlig.

E-posthenvendelse regnes her som skriftlig henvendelse.

Oversending av kopier

Kopier som inneholder sensitive opplysninger etter personopplysningsloven (opplysninger om; rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for straffbare forhold, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger) skal sendes som ordinær post. Oversendelse av hel mappe skal også sendes som ordinær post.

Det må søkes skriftlig om innsyn i elevmapper ved DnsCB. Behandlingstiden må ikke overskride 30 dager. Bruk skolens søknadsskjema som du får på skolens kontor.