Inntaksreglement videregående

Kriterier:
 1. Skolen er åpen for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlige skoler, jf. opplæringslova § 2-1 tredje ledd og §3-1 første ledd, friskolelova § 3.1 – 2. Ledd.  Bare norske statsborgere og rettighetselever kan tas opp. Skolen har ikke adgang til å ta inn voksne søkere.
2. Søknadsfristen er 1. mars samme kalenderår som skoleåret starter.

Inntaksrutiner: 
1) Inntaksmøter holdes i løpet av mars måned.
2) Inntaket blir behandlet av en inntakskomite bestående av rektor, viserektor og sekretær. 
3) Etter førsteinntaket avholdes inntaksmøter hver uke.
Prioriteringer:

Søkere som har søkt innen søknadsfristen 1.3 prioriteres etter følgende kriterier ved oversøkning: 

1) Helårselever prioriteres før korttidselever. 

2) Ved oversøkning legges karakterer fra tidligere skolegang til grunn for opptak.  De med høyest poengsum prioriteres foran de med lavere poengsum ved siste tilgjengelige karakteroppgjør

3) Fire skoleplasser, en på helse- og oppvekstfag VG1 og en på studiespesialisering VG1, en på VG2 helsearbeiderfag og en på studiespesialisering VG2 forbeholdes søknader på særskilte vilkår hvor søkeren:

– legger ved dokumentasjon på innvilget spesialundervisning på 10.årstrinn for søknad på VG1, eller dokumentasjon på innvilget spesialundervisning på VG1 ved søknad på VG2 ved den norske skole Costa Blanca. Søkeren kan ikke ha hatt vurdering med karakter fra 10. klasse for søknad på VG1, eller fra VG1 ved søknad på VG2.

Ved flere søkere enn 2 på de særskilte skoleplassene på VG1 og 2 på de særskilte plassene på VG2 rangeres søkerne etter disse kriteriene:

  • Antall år søkeren har vært elev ved DnsCB
  • Ved ellers like forhold tildeles skoleplass ved loddtrekning.

Søknadsfrist på særskilte vilkår er 1.februar det året skoleåret starter. Dersom ingen tilfredsstiller kravene til skoleplass ved særskilte vilkår overføres plassene til det ordinære inntaket.

4) Ved inntak til VG2 og VG3 prioriteres elever som har bestått henholdsvis VG1 og VG2 ved DnsCB framfor eksterne søkere.

5) Dersom en elev forsømmer sine plikter etter skolens ordensreglement ved stort udokumentert fravær, jf. § 3-9 i økonomiforskriften til friskolelova, prioriteres eleven ikke ved inntak til VG2 og VG3

Etter søknadsfristens utløp tar skolen inn elever som oppfyller kravene fortløpende hvis det er ledige skoleplasser. Søker flere elever enn kapasiteten tilsier ved samme tidspunkt, vil inntaket skje etter kriteriene nevnt over
Andre forhold som har betydning for tildeling av skoleplass:

  • Elevene har rett til å fullføre skoleåret.
  • Elever som ikke får tildelt skoleplass har klagerett i samsvar med forvaltningsloven. Klageinstans er fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen sendes skolen.

Det er en forutsetning at før skoleplass kan gis, må elektronisk søknadsskjema være fullstendig utfylt og nødvendige vedlegg må være med.

Inntaksreglementet er revidert av skolens styre 2.10.2015