Permisjonsreglement for elever

Kan lastes ned i PDF

1. Alle permisjonssøknader fra foresatte skal legges inn i iSkole, og senest 14 dager før det søkes permisjon. Søknader som er innvilget eller avslått vil lagres som dokumentasjon i iSkole.

2. Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon i perioder av skoleåret med viktige læringsaktiviteter, prøver, tentamener/heldagsprøver og eksamener (inkludert forberedelsestid). Skolen anbefaler heller ikke at elever er borte første måneden etter skolestart.

3. Skolen vil normalt ikke innvilge søknader om fri med begrunnelse av besøk fra Norge.

4. Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende.

5. Siste halvår på 10. trinn og videregående er viktig for at elevene skal ha sluttvurdering i denne terminen (standpunktkarakter og eksamenskarakter). Dette medfører at det til vanlig ikke er forsvarlig å gi permisjon over flere dager i denne terminen.

6. Det kan etter en individuell vurdering kunne innvilges en kort permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid,
organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt nivå. Det skal foreligge dokumentasjon
dersom det søkes på grunnlag av disse kriteriene.

7. Disse retningslinjene gjelder ikke i forbindelse med helserelatert fravær. Når det gjelder helserelatert fravær som f. eks legebesøk eller liknende vil permisjon kunne
gis.

8. Foreldrenes arbeidssituasjon skal normalt ikke gå utover elevenes skolegang

9. Kontaktlærer har delegert myndighet til å innfri permisjon for en dag hvis årsaken til søknaden samsvarer med punkt 6 og 7.

10. Permisjonssøknad utover en dag avgjøres av rektor, og ved rektors fravær av viserektor.

Bakgrunnsinformasjon med lovverk fra Norge og Spania

Det skal alltid søkes skriftlig om permisjon fra opplæringen i iSkole. Søknaden skal behandles av rektor hvis det er snakk om mer enn en dag. Søknad om fri for en dag er delegert kontaktlærer med klare retningslinjer for hva som kan innvilges. Retningslinjene og kriteriene som ligger til grunn for vurdering av permisjonssøknader er fastsatt på bakgrunn av Privatskoleloven, det spanske lovverket vi som utenlandsskole er underlagt, samt de retningslinjene som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i Norge. Foresatte må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute. Det er ikke pålagt skolen å lage et eget undervisnings opplegg for elever som mister undervisning grunnet permisjon fra opplæringen. Undervisning som eleven mister ved fraværet, kan ikke kreves erstattet senere. Dette gjelder også spesialundervisning. Vedtaksmyndighet i saker hvor det søkes om fri fra den obligatoriske undervisningen utover en dag er delegert rektor på den enkelte skole. I Spania er det ikke bare undervisningsplikt slik som i Norge, men det er skoleplikt. Å få permisjon er derfor ikke en rettighet, men kan innvilges av øverste leder dersom det foreligger særlige grunner. Permisjon i inntil to uker kan bare gis dersom det er særlige grunner og dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring i grunnskolen. I Spania er skoleplikten strengt håndhevet. Særlige grunner må derfor vurderes i lys av definisjonene gitt i det spanske lovverket. Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet har ingen myndighet til å overprøve vertslandets lovverk. Det er derfor viktig å være klar over at høyt skolefravær kan føre til sivile eller strafferettslig ansvar hos foreldre, foresatte, eller elevenes juridiske representanter.

Hvis skolen registrerer høyt fravær, slik dette er definert i art. 5 i De La Orden 19. septiembre 2005 – Junta de Andalucia og art. 27 i den Spanske Grunnloven, hos elever skal skolen melde dette til sosialarbeider i kommunen og derfra til departementet for mindreårige (Fiscalia de Menores) hvis det er nødvendig. Strafferettslige konsekvenser for urettmessig fravær er i norsk lov regulert av
§ 7-6 i Privatskoleloven. Gjeldende lovverk i Norge og i Spania I Privatskoleloven § 3-13, Permisjon fra den pliktige opplæringen står det: Når det er forsvarlig, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker.

Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans. (For utenlandsskoler er klagebehandlingen delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken). Endra med Lov 29. juni 2007 nr. 92 (ikr. 1. juli 2007 iflg. Res. 29. juni 2007 nr. 757) og art 27 i den Spanske Grunnloven, står det: (Her oversatt)

• Alle barn fra 6 til 16 år/10 klasse har skoleplikt.
• Fravær skal alltid begrunnes
• I unntaks vise tilfeller kan fraværet begrunnes i spesielle situasjoner der familien kan forklare at det umulig å møte opp på skolen. Denne situasjonen kan ikke gjenta seg ofte. Det er skolens skjønn og kriterier som legges til grunn for vurderingen.
• Foreldrenes arbeidssituasjon skal normalt ikke gå utover elevenes skolegang.
• Skolen er forpliktet, under dette lovverket, til å melde kommunens avdeling for sosialsaker når uberettiget fravær etter en måned er 5 skoledager eller mer på barnetrinnet og/eller 25 undervisningstimer i ungdomstrinnet og/eller det som til sammen tilsvarer 25% av undervisningen per måned, begge trinn.
• Dette gjelder også selv om eleven ikke har 25 % fravær, men skolen mener at fraværet til eleven kan utgjøre en risiko for elevens rett og plikt til opplæring.

Vedtatt i styremøte 28.11.22

Quicklinks

  1. Laste ned i PDF

Dato: Vedtatt i styremøte 28.11.22