Foreldreinvolvering i videregående opplæring

Det er ikke nedfelt i friskoleloven at foreldre skal være representert i noe organ. Det skal være skoleutvalg og skolemiljøutvalg ved de videregående skolene (skoleutvalget kan selv være skolemiljøutvalg), men her er det ikke foreldrerepresentasjon. Imidlertid har foreldrene anledning til å danne foreldrelag som kan være til støtte for elevrådet og være i dialog med rektor på saker elevrådet ikke klarer å løfte alene.

Foreldresamarbeid i  videregående opplæring

(Forskrift til friskoleloven § 4-3)

Denne paragrafen var ny 1.8 2010. Det var ingen regulering av foreldresamarbeid i videregående opplæring i forskriften tidligere. Paragrafen slår fast at skolen skal holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret.

Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova § 1 gjennom heile opplæringsåret.

«Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.

Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av privatskolelova § 1-1 og den læreplanen skolen har fått godkjend etter friskolelova § 2-3. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13.

Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg
a)varsling om eleven sitt fråvær
b)varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. § 3-7
c)informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter friskolelova og forskrifta.
d)anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving.

Tilføyd ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1081 (i kraft 1 aug 2010). Endra ved forskrift 31 jan 2011 nr. 127.«

​Hva gjør vi ved DnsCB?

Alle foreldre og foresatte til elever ved DnsCB som er under 18 år,  innkalles til foreldremøte ved starten av hvert skoleår. Kontaktlærere innkaller og leder møtet.

Alle foreldre og foresatte til elever ved DnsCB  som er under 18 år, innkalles til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider til daglig og om elevens kompetanse i fagene. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene kan samarbeide for å legge til rette for elevens læring og utvikling. (Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene.) Møtet avholdes før halvårsvurderingen fastsettes.

Skolen gir foresatte til elever ved DnsCB under 18 år tilgang til portalen iSkole. Her kan de foresatte se elevenes dokumenterte og udokumenterte fravær, vurderinger i hvert enkelt fag, orden- og adferdsmerknader, manglende grunnlag for karakterer i fag. I tillegg varsles de foresatte skriftlig ved fare for nedsatt ordens- og adferdskarakter, eller manglende grunnlag for karakter

De foresatte kan gjennom eleven få tilgang til læringsportalen Google Classroom.

De foresatte kan når som helst kontakte elevens kontaktlærer for å få presisert eller utdypet forhold som er omtalt i iSkole, GC eller som eleven muntlig har beskrevet for de foresatte

Elevene i den videregående skolen velger et elevrådsstyre

Elevrådslederen for videregående skole representerer videregående i skolens styre, sammen med elevrådsrepresentant for grunnskolen og en foreldrerepresentant  fra FAU. FAU-leder velges blant alle foreldre og foresatte i grunnskolen

Elevrådsleder for videregående er representert i skolens kontrollutvalg. Kontrollutvalget har spesielt ansvar for skolens psykososiale og fysiske miljø. Kontrollutvalget rapporterer til daglig leder, som igjen rapporterer til skolens styre.

Myndige elever

Når eleven har fylt 18 år har ikke skolen lengre anledning til å informere de foresatte om eleven. Myndige elever kan imidlertid samtykke i at skolen fortsetter å informere foreldrene, på alle, eller avgrensede områder.