LEKENDE LÆRING | Den norske skole Costa Blanca

KVALITETSPLAN FOR SFO DNSCB

Forord

SFO på den Norske skole Costa Blanca er

«en del av skolens helhetlige læringsmiljø, hvor formålet er å gi barna omsorg, trivsel og trygghet gjennom et stimulerende, lærerikt og mangfoldig fritidstilbud»

SFO er et senter for lek, aktivitet, utfoldelse og omsorg, og tilbudet skal gi erfaringer og opplevelser sammen med andre barn. Det skal også være en arena der barna får brukt sine sosiale ferdigheter i praksis, og gjennom dette utvikle seg fysisk og mentalt. SFO skal arbeide for at barna er aktivt med når det gjelder valg av aktiviteter, og at barnas fantasi og kreativitet stimuleres.

Det er viktig å skape forutsigbarhet og trygghet i barnas dag på skolen, med voksenpersoner med tid og interesse for å skape et godt oppvekstmiljø for barna.

 

Innledning

SFO er en del av skolens helhetlige læringsmiljø

SFO skal være med å utvikle et godt læringsmiljø og er en forlengelse av skoletilbudet. Det legges vekt på at skolen og SFO har helhetlige læringsprosesser hvor barna opplever felles holdninger og verdier i personalet, og hvor det arbeides systematisk og reflektert for et godt SFO-tilbud. Barnas dag skal være preget av tydelige grenser og regler som er gjennomgående for skole og SFO.

SFO skal være en alternativ læringsarena preget av stimulerende, lærerike og mangfoldige tilbud av fritidsaktiviteter som lek, kultur og fysisk aktivitet. SFO skal gi omsorg, trivsel og trygghet ved at alle barn skal oppleve at de voksne i SFO har tro på dem og støtter dem. Ved å strekke oss mot SFOs visjon og arbeide systematisk og refleksjonsbasert, vil vi arbeide for et likeverdig og stimulerende SFO tilbud med høy kvalitet.

SFO skal gi omsorg, trivsel og trygghet

SFO skal formidle grunnleggende verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, trosfrihet, nestekjærlighet, frigivelse, likeverdighet og solidaritet. Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at SFOs verdigrunnlag etterleves i praksis.

SFO skal være en arena for utvikling av sosial kompetanse gjennom positiv lek og samhandling med jevnaldrene og voksne. Ferdighetsområder for sosial kompetanse vil være empati, samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, problemløsning og humor. Forskning viser at voksne som bevisst og systematisk trener barnas sosiale ferdigheter er viktige for utvikling av barns sosiale kompetanse.

Mål:

Alle barn skal oppleve omsorg, trivsel og trygghet som støtter og fremmer deres utvikling av sosial kompetanse.

Kjennetegn på måloppnåelse:

 • Personalet  skaper trygghet og trivsel og arbeider for å forebygge mobbing.
 • Barna motiveres og inspireres til å følge regler og rutiner for god samhandling.
 • Barna gis mulighet for medbestemmelse slik at de opplever å bli hørt og at deres mening hørt.
 • Personalet støtter, tilrettelegger og veileder treningen av barns sosiale kompetanse.
 • Personalet er gode voksenmodeller som reflekterer over felles verdier og vurderer egen handling og praksis.

Aktivitetsområder

Aktivitetsområdene i kvalitetsplanen omhandler grunnleggende kvalitetsmål for SFO, kjennetegn og måloppnåelse og utviklingsområder. Disse skal utgjøre en felles plattform for innholdet i skolefritidstilbudet på Den norske skole Costa Blanca.

Kvalitetsplanen gir føringer for den enkelte SFOs mål, innhold og oppgaver. Den skal tilpasses skolens egne planer, lokale forhold, kompetanse, behov og tradisjoner.

Aktivitetsområder

 1. Lek
 2. kulturaktiviteter
 3. Fysisk aktivitet

Gjennom året skal alle de tre aktivitetsområdene være representert ved ulike aktivitetstilbud. Barna kan velge hva de ønsker ut fra interesser og motivasjon.

Lek

Leken er en viktig del av barns utvikling. Den gir rom for utfoldelse, kreativitet, læring og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklige og kulturelle aktiviteter.

På SFO skal barna kunne utfolde seg, oppleve mestring og ha det moro. Det er viktig at barna får mulighet til fri lek, organisert lek og å kunne ta det med ro.

Gjennom leken får barn god mulighet til å lære seg å kommunisere og samhandle med andre. De får bearbeidet opplevelser og følelser. Lek inngår i mange typer aktiviteter og det er derfor viktig å se dette som en del av helhetstilbudet.

Mål:

Alle barn i SFO skal glede i lek og læring ved å kunne utfolde seg i fri og organisert i lek

Kjennetegn på måloppnåelse:

 • Personalet motiverer for læringsfremmende lek, i frie og organiserte aktiviteter
 • Barna opplever en positiv fritid og følelse av mestring gjennom lek
 • Barna gis muligheter til å utforske gjennom lek
 • Barna stimuleres til å knytte vennskap.

Forslag til tiltak:

 • Tilrettelegge for fri og organisert lek
 • Engasjere seg i barnet og barnets interesser
 • Involvere seg i leken og vurdere støtte og hjelp
 • Foreslå og vise muligheter
 • Gi barna mulighet til å lære seg og lære å trene på regler og sosiale ferdigheter

Kulturaktiviteter

Kunst og kultur stimulerer bruk av fantasi og kreativitet og skaper rom for å utvikle identitet, forstå seg selv og andre i et kulturelt mangfold.

Kulturaktivitetene skal gi barn mulighet til å reflektere, bruke sansene, undre seg og skape nysgjerrighet. Det å kunne benytte seg av nærmiljøet og bli kjent med tradisjoner og lokal kultur, gir rom for å skape noe felles og utvikle et godt miljø for barna med kulturaktiviteter som er kjente og nære.

Gjennom å tilrettelegge for kunst og kultur får barna mulighet til å oppleve og delta i kulturaktiviteter

Kulturaktiviteter kan være billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, litteratur, film, foto og design. Det kan også være forskjellig barnekultur, med sangleker, rim, regler, eventyr, tradisjonsleker osv.

Mål:
Alle barn i SFO skal få mulighet til å oppleve mestring og skaperglede gjennom å delta i kulturaktiviteter.

Kjennetegn på måloppnåelse:

 • Barna stimuleres til bruk av kreativitet og fantasi gjennom deltagelse i kulturaktiviteter
 • Barna gis mulighet for positive opplevelser og følelse av mestring gjennom kulturaktiviteter
 • Personalet lar barna utforske nærmiljøet
 • Barna blir kjent med forskjellige kulturer

Forslag til tiltak:

 • Utnytte den kunst- og kulturfaglige kompetansen i personalet
 • Legge til rette for og organisere kulturelle aktiviteter
 • Sørge for at barna har tilgang til for eksempel materialer, bøker og bilder for kreativ utfoldelse

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel. Variert fysisk aktivitet utvikler barnas fin- og grovmotoriske ferdigheter. For god helse, mental og fysisk utvikling er det viktig å opparbeide gode motoriske ferdigheter.

På SFO gis barna muligheter til å bruke kroppen hver dag i aktiviteter ute og inne. Aktivitetene bør være så allsidige som mulig slik at både friluftsliv, idrett og rolige aktiviteter er representert. Det legges derfor stor vekt på å tilrettelegge for lek og trening av fysiske aktiviteter.

Det er viktig at barna får prøve ut aktiviteter innen trygge og støttende rammer. Alle barna skal oppleve mestring og en positiv opplevelse i forskjellige fysiske aktiviteter. Bruk av skolens anlegg og nærmiljøet gir mange muligheter og rom for utfoldelse.

Mål:

Alle barn i SFO skal oppleve glede og mestring i fysiske aktiviteter og friluftsliv i tilknytning til lokalmiljøet.

Kjennetegn på måloppnåelse:

 • Personalet tilrettelegger for deltagelse i allsidige fysiske aktiviteter, ute og inne.
 • Barna gis positive opplevelser og følelse av mestring i en eller flere aktiviteter.
 • Barna er gjort kjent med mulighetene for fysisk aktivitet på skolen og i nærområdet.

Forslag til tiltak:

 • Tilpasse aktiviteter til aldersgrupper og funksjonsnivå
 • Instruere ulike ferdigheter og motivere til deltagelse
 • Formidle kunnskap om holdninger om fair play og lagspill

 

Kilder på skrivet er:

Kvalitet i SFO (Jannike Smedsplass)
SFO NDLA
Rammeverk for kvalitet i SFO (bærum kommune)