Rådgiving

Vi er mange som kan veilede deg gjennom skolegangen ved Den norske skole Costa Blanca. Dette kan være faglige, praktiske, personlige og mange andre typer spørsmål. Foruten kontaktlærere og faglærere har skolen:

Sosialpedagogisk rådgiver:

Sosialpedagogisk rådgiver skal gi elevene rådgiving om sosiale spørsmål jff opplæringsloven §9-2, privatskoleloven §3-11 med forskrifter.

Sosialpedagogisk rådgiver skal sammen med skolens koordinator for spesialundervisning, lærere, elever, foresatte og skolens ledelse drøfte tiltak vedrørende elever med bekymringsfull utvikling.

Sosialpedagogisk rådgiver skal bistå lærere i arbeidet med å øke elevenes sosiale kompetanse.

I det daglige arbeidet kan Sosialpedagogisk rådgivers arbeidsoppgaver være å:

 1. ha faste samtaler med enkeltelever.
 2. delta i arbeidet med å gi elever med psykososiale vansker et best mulig tilpasset skoletilbud
 3. delta i arbeid med å bedre klassemiljøer
 4. Sosialpedagogisk rådgiver skal være skolens kontaktperson overfor sosial- og barneverntjenesten. I Spania er dette spansk barnevern

Stillingen er besatt av en person med sosialfaglig utdanning. Ved DnsCB er det Kjersti Dovland som er Sosialpedagogisk rådgiver.

Utdanning- og yrkesveileder på videregående

Utdanning- og yrkesveileder på videregående er Nils P. Lie-Gjeseth.

​Han har ansvaret for utdanning og yrkesvalg sammen med avdelingsleder for ungdomsskolen og videregående, Kjersti Dovland. Nils finner du på kontoret i hovedbygget. Både elever og foresatte kan ta kontakt hele uken.Send en epost for å avtale møte.

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke, og utvikle kompetansen til den enkelte for å planlegge utdanning og yrke.

Eleven har rett til:

 • rådgiving og veiledning i forhold til valg av yrke og utdanning
 • oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
 • oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av veiledningsverktøy
 • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
 • opplæring og veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.

Spesialpedagogisk koordinator:

  • Koordinator for spesialundervisningen skal bistå rektor i å implementere opplæringslovens kapittel 5 på Den norske skole Costa Blanca
  • Koordinator for spesialundervisning skal sammen med skolens Sosialpedagogisk rådgiver, lærere, elever, foresatte og skolens ledelse drøfte tiltak vedrørende elever med bekymringsfull utvikling
  • Koordinator for spesialundervisning skal være skolens kontaktperson overfor PP-tjenesten i Norge, PPT Utland.
  • Koordinator for spesialundervisning skal bistå lærere og foreldre i henvisning av elever til PPT Utland. Elever som kommer tilflyttende og allerede har spesialundervisning i Norge får ikke automatisk med seg timene sine. Koordinator samarbeider med foresatte i søknaden til PPT Utland for videre vedtak om spesialundervisning i Spania. I forhold til disse elevene er det viktig å ta kontakt med koordinator for spesialundervisning så raskt som mulig slik at skolen har en mulighet til å få vedtak og lærere på plass før eleven ankommer.

Stillingen er besatt av en person med spesialpedagogisk utdanning på masternivå. Ved DnsCB er det Anne Birgitte Johnson som er spesialpedagogisk koordinator

Helsesøster

DnsCB har ikke egen helsesøster. Sosialpedagogisk rådgiver fyller mange av de funksjonene helsesøster har ved skoler i Norge.

​Private helsetilbud

Det fins en rekke private tilbud i Spania til de som ønsker norskspråklige tjenester.
Hvis du er registrert beboer i Spania får du gratis fastlege. Legen snakker imidlertid spansk, så har må man ha med seg tolk dersom man ikke snakker spansk.

Vaksiner

Elever ved skolen som ønsker vaksiner må selv oppsøke enten offentlig helsevesen eller et privat legekontor.
Ta kontakt med skolen hvis du ønsker nærmere informasjon.