Vurdering

Vurdering i ungdomsskolen og videregående skole

Alle elever i ungdomsskolen og videregående skole har rett til vurdering etter reglene i friskolelova og forskrift til friskolelova. Det betyr at du har krav på å få klarlagt din kompetanse og få tilbakemelding på prestasjonene dine og skolearbeidet ditt fra faglærerne. Skolen har plikt til å informere deg om denne retten, om formålet med vurderingen og om hva du skal vurderes i forhold til.

Dette er en kortfattet orientering om vurdering av elever. Mer utdypende informasjon finner du i
Forskrift til friskoleova (søk på www.lovdata.no)
Utdanningsdirektoratets rundskriv 1-2010 (søk på www.udir.nounder ‘Rundskriv’)

Hvorfor vurdering?
Vurdering er viktig i all opplæring, og for å bedre læringsutbytte og motivasjon skal lærerne gi gode faglige tilbakemeldinger og framovermeldinger underveis i læringsarbeidet.

To typer vurdering
Du blir vurdert både underveis i opplæringsåret og ved slutten av opplæringen i alle fag. Det første kalles underveisvurdering, og det andre kalles sluttvurdering.

Underveisvurdering: Hensikten er å skape hjelp til læring. På den ene siden skal du få vite hvor du står i læreprosessen, og på den andre siden skal du få råd om hva du bør gjøre for å utnytte evnene dine enda bedre. Læreren skal forklare grunnlaget for vurderingen, og fokus skal være mest på framoverrettet veiledning for læring. Du kan også melde tilbake til læreren hvordan opplæringen fungerer for ditt vedkommende. Underveisvurderingen skal gis “løpande og systematisk”, være planmessig, og den kan gis skriftlig eller muntlig, med eller uten karakter, til den enkelte eller gruppevis. Underveisvurderingen skal følges opp og få konsekvenser for den videre opplæringa.

Midt i opplæringsperioden skal du få en halvårsvurdering med karakter. Det er en underveisvurdering som gjør opp status halvveis i læreprosessen.

Minst en gang hvert halvår har du også lovfestet rett til en samtale med kontaktlærer om skolearbeidet og din faglige utvikling. Denne samtalen er en viktig del av underveisvurderingen.

Ved DnsCB har vi fire elevsamtaler, to hvert halvår.

Du skal også vurdere ditt eget arbeid, din egen faglige utvikling og din egen kompetanse. Dette kalles egenvurdering. Ved å vurdere eget arbeid og egen framgang, får du innsikt i hva du skal lære og hva du mestrer, i tillegg til hvordan du lærer.

Det er ikke klageadgang på underveisvurderingen.

Sluttvurdering:
Sluttvurdering gis som standpunktkarakter og/eller eksamenskarakter. Dette er karakterene som kommer på kompetansebevis eller vitnemål. (Vitnemål får du når opplæringsløpet er fullført og bestått. Er du fortsatt underveis i utdanningen din, kan du få kompetansebevis for elever i videregående skole.) Dokumentasjonen skal gi informasjon om det faglige nivået ditt ved slutten av opplæringen.

Hva blir du vurdert i?
Du blir vurdert ut fra kompetansemålene i hvert enkelt fag. Kompetansemålene sier hva du
skal kunne etter endt opplæring i faget. Det er din måloppnåelse i forhold til det som er forventet på tidspunktet for vurderingen, som danner grunnlaget for karakteren.

Karakteren i fag skal gjenspeile din faglige kompetanse – ingenting annet. Verken din orden, din oppførsel, ditt fravær, eventuelle lærevansker, funksjonshemninger eller andre forhold skal tas i betraktning når fagkarakteren settes, med mindre annet er fastsatt i læreplanen eller forskrift.

Forskriften sier at “Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag”. Det betyr at kompetansemål må sees i sammenheng, og at det ikke er adgang til å sette standpunktkarakter på grunnlag av bare et utvalg av kompetansemål. Dersom det er slik at det er flere kompetansemål læreren ikke har grunnlag for vurdering i, kan det føre til at det ikke blir gitt karakter. Konsekvensen av ikke å få standpunktkarakter i et fag – altså ‘Ikke vurdering’ (IV) – er at faget ikke blir godkjent. For å unngå å komme i en slik situasjon bør du møte til all undervisning og delta i alle vurderingssituasjoner i faget.

Ansvaret for å skaffe tilstrekkelig vurderingsgrunnlag ligger både på læreren og på deg selv. Lærerens ansvar er å legge til rette for ulike vurderingssituasjoner (prøver, innleveringer, osv), og du har plikt til å delta aktivt i opplæringa og i vurderingssituasjonene, slik at læreren får nødvendig grunnlag for å sette karakter. Stort fravær (uansett årsak) og manglende deltakelse i planlagte vurderings-situasjoner kan føre til at grunnlaget for å kunne gi halvårsvurdering med karakter eller sette standpunktkarakter, mangler.

En sluttvurdering er etter forvaltningsloven et enkeltvedtak som du kan klage på.

Klagerett
Du har klagerett på standpunkt- og eksamenskarakterer, men også på vedtak om at det ikke kan
settes karakter (‘Ikke vurdering’). Skolen gir informasjon om reglene.
Dersom læreren gir deg IV (Ikke vurdering) som standpunktkarakter i et fag, vil ikke faget bli godkjent, og du kan heller ikke gå opp til eksamen i faget. Men dersom du klager på vedtaket om IV, kan ikke skolen nekte deg å gå opp til eksamen, da det er en mulighet for at du får medhold i klagen, og dermed karakter. Eksamen blir imidlertid annullert dersom du ikke får medhold.

Varsel
Forskriften krever at du og eventuelt dine foresatte skal få skriftlig varsel dersom det er fare for at
du ikke kan få halvårs- eller standpunktvurdering (IV). Det samme kravet til varsling gjelder også når det er fare for at du kan få nedsatt karakter i orden eller atferd.

Spesielt ved vurderingen ved DnsCB
Skolen har fire elevsamtaler hvert år, to før midtveisvurderingen og to i siste halvdel av skoleåret. Dette er en tettere oppfølging av elevene enn det som lovverket krever. Dette er en viktig del av skolens underveisvurdering.

Skolen synligjør vurderingene i portalen “iSkole“. Her føres alle vurderingene for elevene i hvert enkelt fag og for hver enkelt elev. Foresatte til de elever ved skolen som er under 18 år får tilgang til iSkole og kan der følge med på vurderinger og framovermeldinger. Elevsamtaler og elevens fravær logges også her.

Skolen benytter læringsplattformen Fronter som arena for læring. Her får eleven for hvert enkelt fag orientering om framdrift, vurderingskriterier, kompetansemål, læreplaner og regelverk. Foreldre og foresatte kan gjennom eleven holde seg orientert ved å logge inn på Fronter sammen med eleven. Ved å logge inn i Fronter får eleven orientering om klageretten ved vurdering. Denne distribueres også via portalen iSkole til alle elever og foresatte i ungdomsskolen og videregående skole andre halvår.

Skolen har vurdering som tema på team- og personalmøter flere ganger i året. Det jobbes kontinuerlig med å lage lokale vurderingskriterier og å bedre vurderingspraksisen. Våren 2014 sluttføres også arbeidet med å lage lokale læreplaner i alle fag på grunnskolen og i den videregående skolen. De lokale læreplanene er ikke statiske og vil bli endret etter behov.

Standpunktkarakter i orden og oppførsel
Rektor har ansvar for at standpunktkarakterene i orden og oppførsel fastsettes etter at det er avholdt et møte der elevens lærere er til stede. Dette er for å sikre at grunnlaget for vurderingen av elevens orden og oppførsel blir bredest mulig.

Standpunktkarakterene i orden og oppførsel skal fastsettes etter at opplæringen er avsluttet. Fordi også eksamen er en del av opplæringen, vil elevens oppførsel på eksamen kunne være en del av grunnlaget for vurderingen av elevens standpunktkarakterer. Derfor er det viktig at standpunktkarakterene i orden og i oppførsel ikke fastsettes før etter at eksamen er avholdt.