Sikring av minste timetall VGS

Fylkesmannen skriver følgende om hva en plan som oppfyller kravet blant annet må inneholde fra virksomhetenes side:

 • Planen skal være skriftlig.
 • Planen skal budsjettere i samsvar med krav til minste årstimetall.
 • Planen skal være realistisk i forhold til muligheten for faktisk gjennomføring.
 • Planen skal inneholde tiltak og prosedyrer for gjennomføring, herunder opplæring for elever som ikke er trukket ut til eksamen, fravær av lærer og lignende.
 • Det avsettes tilstrekkelig ressurser for gjennomføring.
 • Planen skal være kommunisert i organisasjonen.

DNSCB 2016/2017

Organisering:
Skoleåret 2016/2017 er organisert med 191 undervisningsdager for elevene på videregående . Et programfag med 140 årstimer har derfor mulighet for å få ca. 145 undervisningstimer. Undervisningen foregår i 45-minuttersøkter, 5 undervisningstimer pr. uke i snitt. Ved DnsCB er det inneværende år timeplanlagt 154 årstimer for fag med lovpålagte 140 årstimer. Dette for å hindre at det blir for få timer hvis noen skulle falle ut. Tilsvarende gjelder også de andre fagene med annet timeantall.

Dager da undervisningen organiseres på en annen måte:

 • Fagdager – for å rette opp årstimetallet
 • Utplassering helse- og oppvekstfag, VG2, – timer i “allmenne fag” tas igjen på fagdager (onsdager)
 • Studietur. Alle studieturer relateres til mål i læreplanen i de enkelte fag.
 • 17. Mai er obligatorisk skoledag – Relateres til mål i læreplanene.
 • Internasjonal dag – relateres til læringsmål i læreplanen.
 • Oppsamlingsdager for heldagsprøver: Elever som er fraværende ved heldagsprøver får ta prøven på nytt en lørdag pr. mnd. Dagen kommer i tillegg til de obligatoriske 190 dagene.

Eksamen:

 • Elever som ikke trekkes ut til eksamen skal ha vanlig undervisning
 • Muntlig eksamen legges til siste skoleuke.

Avvik:
Lærerne rapporterer avvik til skolens ledelse. Med avvik menes undervisningstimer som ikke blir gjennomført etter planen. (se: skjema) Skolens ledelse har ansvar for at elevene får denne undervisningen på et annet tidspunkt. ”Ledige” fagdager kan bli benyttet til dette. Dette registreres også av faglærerne i det administrativet programmet iSkole.

Det regnes ut hvilke ukedager som er fridager. Ukedagene utlignes ved at for eksempel mandagsplan kan kjøres en fredag.

Sykdom:
Ved lærers sykdom skal det settes inn vikar fra første time hvis mulig. Det kan imidlertid vise seg vanskelig å finne vikar for faglærere ved videregående ved kort, akutt sykdom.

Avviksskjema
Plan for tiltak

Rapport til skolens styre