Velkommen til skolestart onsdag 18. august 2021

 Vi ser fram til å møte alle elevene. Vi planlegger en skolestart der de ulike gruppene starter opp til ulike tidspunkt. Dette for å ivareta smittevernhensyn. Alle skal bruke munnbind når de er på skolen.

Dette er strengere enn hva som praktiseres i Norge, men vi må følge spanske regler.

De alle fleste ansatte er fullvaksinerte. Vi vet at det er planlagt vaksinering av ungdom utover høsten 2021.

Før dere kommer til skolen ber vi dere om å lese vedlagte retningslinjer som skal bidra til at vi forebygger spredning av COVID-19.

Etter at elevene har gått sammen med sine kontaktlærere til klasserommene ønsker jeg at foresatte blir igjen i skolegården slik at vi får snakket med dere. Vi vil blant annet gjennomgå hvilke tiltak vi har iverksatt for å forebygge at elever og medarbeidere blir smittet på skolen.

Smittevernstiltak

Tiltakene skal bidra til å forebygge at elever og medarbeidere blir smittet på skolen.

For å forebygge spredning av smitte er retningslinjer fra skolemyndighetene i Valenciaregionen, lokale forskrifter og UDIR sine veiledere lagt til grunn.

Tiltakene gjelder for: ansatte, barn og foresatte. Retningslinjene gjelder ved skolestart, og er gjeldende inntil eventuelt nye tiltak blir iverksatt. Retningslinjene gjelder også for SFO.

Hovedprinsipper er:

 1.       Syke personer, eller personer med symptomer eller påvist COVID-19, skal ikke være på    skolen
 2.       God hygiene (renhold og reduksjon av felles berøringspunkter)
 3.       Redusert kontakthyppighet mellom personer/sosial distanse

Ad 1.  Du skal være frisk når du er på skolen

 • Hold deg hjemme dersom du får symptomer på forkjølelse (vond hals og/eller hode, hoste, tung pust, og/eller feber). Dersom andre i din husstand er syke med covid-19skal du holde deg hjemme.
 • Dersom du av andre grunner er i karantene skal du være hjemme.
 • Medarbeidere eller elever som blir syke mens de er på skolen vil umiddelbart bli sendt hjem. Medarbeider/foresatt må ringe Centro de Salud i kommunen de bor. Eventuelt skal en ringe 900 300 555.
 • Elev/elever som blir syke på skolen skal fram til de blir hentet av foresatt, oppholde seg på eget sted under tilsyn av en voksen. Eleven blir fulgt til porten når foresatte kommer.

 
Ad 2. Hygiene, lufting og generelt smittevern

Målet med tiltakene er å redusere berøringspunkter (ting som blir tatt på), og sørge for god hygiene og godt renhold:

 • Forebyggende renhold utføres daglig.  Berøringspunkter, flater og toaletter/vasker blir vasket flere ganger hver dag.
 • Alle skal bruke munnbind når de ankommer skolen, i friminutt og når en beveger seg rundt på skolen.
 • Det er krav om munnbind også inne i klasserommet. I ungdomsskolen og videregående er det i tillegg krav om 1,5 meters avstand mellom elevene. Avstandskravet gjelder ikke barneskolen.
 • Det er faste markerte oppstillingsplasser for elevene i skolegården. Lærer henter og følger elever inn om morgenen, og ut etter endt skoledag.
 • Lærer innarbeider en rutine der alle desinfiserer eller vasker hendene ved dagens start, hver gang man går inn i klasserommet, før en spiser og ved skoledagens slutt.
 • Læreren skal ha forberedt og hentet klassens læringsmateriell og dette skal ha fast plass i klasserommet.
 • Elevene har faste plasser i klasserommet.  Læreren har merket plassene.
 • Lærer innarbeider en rutine der klasserommet luftes etter hver undervisningsøkt.
 • Elevene skal bruke toaletter som er anvist for sin gruppe/klasse.
 • Respekter merking som er satt opp i lokalene og i uteområdene.
 • Alle elever har en stor boks til bøker og større utstyr, og en liten boks på pulten til penner, viskelær, munnbind og andre småting.
 • Skolen har kjøpt inn ett vaskbart munnbind til hver elev. Det er de foresattes ansvar å påse at elevene har munnbind med når de kommer på skolen. Dersom det vaskbare munnbindet blir borte er det foresatte som må holde eleven med munnbind.
 • Elevene får skolemat fra kantina som hentes av lærere/elever. Maten spises i klasserommet.
 • Kontaktlærer følger elever som skal på SFO. Kun ansatte som jobber på SFO, og barn som har plass på SFO skal oppholde seg der.

Ad 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer/sosial distanse

Skolen er åpen for ansatte og elever. For å forebygge spredning av smitte og for at skolen skal kunne bistå i arbeidet med å spore eventuell smitte, skal foresatte levere barn ved inngangsporten. Elever på barnetrinnet vil bli møtt ved porten av sin lærer. Elever på 1-4 trinn vil bli fulgt til porten ved skoledagens slutt. Barn på SFO vil bli fulgt til porten ved faste tider.

Foresatte som skal inn på skolens område må ha en forhåndsavtale.

Skolen er åpen for fysisk tilstedeværelse på følgende måte:

Vi arbeider i faste grupper/trinn (kohorter) med elever og lærere (noen lærere arbeider i flere kohorter).

 • Barneskole
 • Ungdomsskole
 • Videregående

I friminutt oppholder kohorten seg på anvist område. Økt antall lærere har inspeksjon.

Utbrudd av smitte                                       

Dersom en elev eller ansatt får påvist korona skal foresatte eller den ansatte umiddelbart varsle skolens ledelse. Dersom en elev eller en lærer i en gruppe/kohort får påvist korona vil det bli innført karantene for samtlige barn og voksne i kohorten. I et slik tilfellet samarbeider skolen med helsemyndighetene. Informasjon vil gå ut til foresatte om at det har oppstått smitte, og for hvem det er innført karantene.  Det vil ikke bli oppgitt navn på hvem som er smittet.

Ved karantene for en gruppe/kohort av elever vil det bli opprettholdt hjemmeundervisning over nettet.

Enkeltelever som er pålagt karantene kan få tilbud om tilpasset opplæring.

Elever og lærere i risikosonen                                   

Dersom elever og/eller lærere befinner seg i en risikosituasjon hvor de til tross for de tiltak skolen har iverksatt ikke kan være på skolen, må dette dokumenteres av lege.

Regler om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis følger til enhver tid Utdanningsdirektoratets føringer.